Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο.


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για αξιολογηση στο δημοσιο  Στη Βουλή, κατατέθηκε στις 3 Φλεβάρη το 
νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο
 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
 Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική 
Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης,
 Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων
 (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και 
Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».
 Το νομοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: 
 
 
Το πρώτο, αφορά στη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, προβλέπει τη διαδικασία ένταξης ή διαγραφής από αυτό
, τις θέσεις των φορέων της κεντρικής διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 που καλύπτονται από τα μέλη του Μητρώου, τη διαδικασία επιλογής τους, τις 
υποχρεώσεις τους και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Το δεύτερο, ορίζει το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην 
αξιολόγηση των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, τα κριτήρια, τη διαδικασία, τον 
τρόπο που τίθενται οι στόχοι σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο και επιδιώκει 
να ενισχύσει τη λογοδοσία και τον κοινωνικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης 
με τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑΔΔ) στο Εθνικό
 Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
Το τρίτο μέρος, αντικαθιστά τα άρθρα 80, 82, 83 και 98 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ του ν. 3528/2007 (Α'26), καθώς και τα άρθρα 83, 85, 86 και 102 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ν. 3584/2007
 (Α'143) για τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τις προαγωγές από βαθμό σε 
βαθμό, τους πίνακες προακτέων και το σύστημα βαθμολογικής ένταξης. Επίσης, 
προβλέπονται η επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 40, 89 έως 95
 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), των διατάξεων των άρθρων
 45 και 91 έως 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ν. 3584/2007) και προβλέπεται η κατάργηση διατάξεων ως προς το σύστημα 
βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης και τη διαδικασία προαγωγών του
 ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27-10-2011), εκτός των διατάξεων που αφορούν 
στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθμό ένταξης.
Το τέταρτο μέρος, τέλος, επιφέρει μεταβολές στο σύστημα επιλογής των
 προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης.
 • ΕΔΩ για την Αιτιολογική Έκθεση, την Έκθεση του ΓΛΚ κτλ 
 • πηγή: http://ergasianet.gr

Μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως τα 67 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Δημόσιοι υπάλληλοι για άλλα 5 χρόνια έως τα 67 έτη


Διευρύνεται χρονικά η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν 
ακόμα και πέντε χρόνια αργότερα υπάλληλοι στο 
Δημόσιο, αν με αίτησή τους ζητήσουν την 
παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση
 του 67ου  έτους.

Η πρόβλεψη έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο για
 τη δημόσια διοίκηση, με το δεδομένο ότι τα 
όρια συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζονται στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης
 συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να
 ζητήσουν πριν από τη συμπλήρωση της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας 
και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης την παραμονή τους στην υπηρεσία 
μέχρι πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατ' 
ανώτατο όριο.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους υπαλλήλους που έχει λυθεί αυτοδίκαια
 η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και
 έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

Στο άρθρο 36 του σχεδίου νόμου το οποίο έχει καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται: «Στο τέλος του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α'26) προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

"Οι εν ενεργεία υπάλληλοι με αίτηση που υποβάλλεται έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση 
των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του 
ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν 
στην υπηρεσία έως πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο
 όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Η αίτηση ανανεώνεται κατά έτος με 
ανώτατο όριο τα πέντε έτη. Η αίτηση δύναται να γίνει δεκτή με απόφαση του
 αρμόδιου υπουργού αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι υπάλληλοι των οποίων
 έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου
 του έτους 2015 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατ' εφαρμογή των
 διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (συμπλήρωση 
35ετίας και του 60ou έτους της ηλικίας) δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία, 
εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση έως και 31.12.2016"».
πληροφορίες από in.gr

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΕΜΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ ΩΡΑ 13ΜΜ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ


  ---------------------------------

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ


Καλούνται οι Δ. Ε. ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ των Νοσοκομείων Σισμανόγλειο και Αμ. Φλέμιγκ σε Κλαδική Συγκέντρωση τη Παρασκευή 12 Φλεβάρη και ώρα 13μμ  στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου για την οριστικοποίηση του υπομνήματος και των αιτήματων καθώς και του προγράμματος δράσης μας.


ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13ΜΜ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ (Σ.Ε.Γ.Π.Ν.Α.Σ)
151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213- 2058442- ΦΑΞ 210- 8043182

-------------------------------------

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούνται οι Τραυματιοφορείς του
Νοσοκομείου σε Κλαδική Συγκέντρωση τη Τρίτη 9 Φλεβάρη και ώρα 13μμ στα γραφεία του Σωματειου για να συζητήσουμε επείγοντα θέματα (έλλειψη προσωπικού, εντατικοποίηση εργασίας, κλπ). 
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΤετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016


                                                   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ


ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016
Συνάδελφοι-ισσες
Στις 4 του Φλεβάρη απεργούμε ενάντια στο νέο έγκλημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση με το νέο ασφαλιστικό.
Τωρινοί και μελλοντικοί συνταξιούχοι, τωρινοί και μελλοντικοί εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, 
αγρότες, άνεργοι επηρεάζονται άμεσα και σε βάθος πολλών δεκαετιών από τις ρυθμίσεις
 του εν λόγω νομοθετήματος.
Με πρόφαση τη βιωσιμότητα του συστήματος, το «νοικοκύρεμα» του, τη «δίκαιη κατανομή», η κυβέρνησ
η συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, ολοκληρώνοντας 
 την μετατροπή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας από αναδιανεμητικό-καθορισμένω
ν παροχών, σε κεφαλαιοποιητικό- καθορισμένων εισφορών.
Δημόσια ασφάλιση δηλαδή με λογική ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Ουσιαστικά, οι 
ασφαλισμένοι βορά στα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών.
Τον Αύγουστο του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
1. Μείωσε την κατώτατη (κύρια) σύνταξη κατά 94€ (από τα 486€ στα 392€) και επέβαλε 
πάγωμα στη σημερινή ονομαστική της αξία (στα 392 € δηλαδή) μέχρι το 2021.
2. Παραβίασε κατοχυρωμένα και θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα επιβάλλοντας 
 σταδιακή αύξηση στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης έως και 17 χρόνια, ενώ προέβλεψε 
ηλικιακά όρια σε όσους παλαιούς ασφαλισμένους είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας.
3. Κατάργησε το προνοιακό τμήμα της κύριας σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους πριν τα 67
4. Αύξησε την εισφορά περίθαλψης των συνταξιούχων κατά 2% (από 4% σε 6%)
5. Μείωσε τις επικουρικές συντάξεις κατά 6%
6. Νομοθέτησε την κατάργηση του ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για το 
20% των δικαιούχων κατώτατης κύριας σύνταξης (περίπου 70.000 συνταξιούχοι)
7. Κατάργησε τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης για 30.000 ανασφάλιστους υπερήλικες
8. Επέβαλε επιπλέον 10% μείωση της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα.  
Και τώρα το νέο πακέτο
 • Θα μειώσει τις κύριες συντάξεις 15 - 30% για όσους συνταξιοδοτηθούν από
 •  1/1/2016. Οι μειώσεις προκύπτουν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των 
 • συντάξεων επειδή πλέον θα υπολογίζονται οι μισθοί όλου του εργάσιμου βίου και 
 • όχι της τελευταίας μόνο πενταετίας, το ποσοστό αναπλήρωσης του συντάξιμου 
 •  μισθού του εργαζόμενου που είναι σημερα 70%, θα γινει για 35 χρόνια 
 • ασφάλισης, μόλις 38,68% του τελευταίου μισθού του εργαζόμενου
 • Θα αύξηση τισ ασφαλιστικέσ εισφορέσ στις επικουρικές συντάξεις κατά 1,5%
 • (1% από τον εργοδότη και 0,5% από τους εργαζόμενους).
 • Θα τριπλασιάσει τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών έως το 2020
 • Οι εισφορές θα αυξηθούν σταδιακά στο 20% του εισοδήματος των αγροτών από το 
 • 7% που είναι σήμερα.

Για άλλη μια φορά απαιτούν από το λαό να πληρώσει τα 130 δισ ευρώ που έκλεψαν οι
 επιχειρηματίεσ και οι τραπεζίτεσ από τα ασφαλιστικά ταμεία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ!
Αυτή η απεργία θα αποκαλύψει την οργή όλων των στρωμάτων που χτυπιούνται από 
τα Μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ: εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματικά στρώματα, άνεργοι, νεολαία.
Όμωσ αυτή η απεργία να μην είναι το τέλος του απεργιακού αναβρασμού αλλά η αρχή ενός
 μαζικού κινήματος με απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, κλπ. Διαφορετικά δεν υπάρχει
 καμία περίπτωση ανατροπής των εφαρμοζόμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.


ΟΧΙ ΣΤΗ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ


ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 10ΠΜ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10ΠΜ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ (Σ.Ε.Γ.Π.Ν.Α.Σ)

151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210- 8039442- ΤΕΛΕΦΑΞ 210- 8043182


 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούνται οι εργαζόμενοι των Εργαστηρίων και του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος (Παρασκευαστές, Τεχνολόγοι, κλπ)  σε Κλαδική Συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Φλεβάρη και ώρα 10.πμ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου για να συζητήσουμε επείγοντα τρέχοντα θέματα (μετακινήσεις στο Αμ. Φλέμιγκ, κλπ). 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ασφαλιστικό: Οι αλήθειες των αριθμών!


Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για ασφαλιστικο  Η κατεδάφιση της κοινωνικής 
ασφάλισης και οι νέες δραματικές μειώσεις στις συντάξεις αφορούν 
 όλη την ελληνική κοινωνία.

Ας δούμε ορισμένες από τις
 βασικές παραμέτρους του 
κυβερνητικού σχεδίου 
για το Ασφαλιστικό:
 
Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.
Οι συντάξεις που θα αποδίδονται στο εξής, θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις 
σημερινές κατά 15% με 30%, αλλά και σε σχέση με εκείνες που θα 
δίνονταν με το Ν.3863/2010. 

Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Αφενός γιατί τα ποσοστά αναπλήρωσης 
στην κυβερνητική πρόταση «βυθίζονται» στο 38,68% για τα 35 χρόνια 
ασφάλισης, όταν στο ισχύον σύστημα έφταναν το 70% και στον Ν.3863/2010
 το 45,85% και αφετέρου επειδή τα ποσοστά αυτά θα υπολογίζονται και σε
 πολύ μικρότερο συντάξιμο μισθό, αφού αυτός πλέον θα είναι ο μέσος μισθό
ς ολόκληρου του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας πενταετίας που ίσχυε 
πριν.
Υπενθυμίζουμε ότι με το σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2007, ο ασφαλισμένος
 έβγαινε σε σύνταξη με το 80% του τελευταίου μισθού. Από το 2007 μέχρι το
 2013 με το 70% του μισθού της τελευταίας πενταετίας και από εκεί και 
πέρα, με ποσοστό αναπλήρωσης 45,85% (Νόμος Λοβέρδου).
Παράδειγμα: Με το παλιό σύστημα, ένας μισθωτός που είχε 35 χρόνια 
υπηρεσίας, με μισθό την τελευταία πενταετία γύρω στα 1.500 
ευρώ, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 70% και η αποδιδόμενη σύνταξη
1.040 ευρώ. Με το νέο σύστημα, επειδή πλέον θα υπολογίζονται οι μισθοί 
όλου του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας μόνο πενταετίας, ο 
συντάξιμος μισθός του εργαζόμενου θα είναι μόλις 1.026 ευρώ. Το ποσοστό
 αναπλήρωσης από το 70%, με βάση την κυβερνητική πρόταση θα είναι 
για τα 35 χρόνια ασφάλισης, μόλις 38,68%! Έτσι το ποσό της ανταποδοτικής
 σύνταξης θα είναι μόλις 396,00 ευρώ.
Η προσθήκη σε αυτό το ποσό της «Εθνικής» σύνταξης των 384,00 ευρώ
 οδηγεί σε τελικό ποσό σύνταξης στα 780,00 ευρώ. Δηλαδή, η σύνταξη που
 βγαίνει με το νέο σύστημα είναι μειωμένη κατά 25%! Σημειώνεται ότι με βάση
 το Ν.3863/2010, για τον ίδιο εργαζόμενο, η ανταποδοτική σύνταξη θα 
ήταν 470,00 ευρώ (ποσοστό αναπλήρωσης 45,85%) και η «Εθνική» είχε 
οριστεί στα 360,00 ευρώ. Δηλαδή, η συνολική σύνταξη - στην 
πλήρη ωρίμανση του συστήματος - θα ήταν μόλις 830,00 ευρώ και σε
 σχέση με το παλαιό σύστημα 20% μικρότερη. Έτσι, και τα δύο συστήματα
 οδηγούν σε πολύ μικρότερες συντάξεις.
 
Καταστροφή για τη νέα γενιά και για συντάξεις αναπηρίας.
 Τα επίπεδα συντάξεων που περιγράφονται πιο πάνω, προκύπτουν σε 
εργαζόμενους με 35 χρόνια ασφάλισης. Η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη
 για εργαζόμενους που δεν θα μπορούν να εξασφαλίζουν αυτά τα ένσημα. 
Ειδικά για τις νέες γενιές, που εργάζονται σε συνθήκες «ευελιξίας»,
 το τμήμα της «ανταποδοτικής σύνταξης» θα είναι μηδαμινό.
Παράδειγμα: Στην περίπτωση 15ετίας, που είναι σήμερα το όριο για να 
βγει κάποιος στη σύνταξη (4.500 ένσημα), το ποσοστό αναπλήρωσης 
της ανταποδοτικής σύνταξης θα είναι μόλις 12%. Δηλαδή, σε έναν συντάξιμο
 μισθό των 1.000 ευρώ, το ανταποδοτικό τμήμα θα ανέρχεται μόλις στα 120,00
 ευρώ! Βέβαια, με τις σημερινές εργασιακές σχέσεις, είναι από δύσκολο έως
 αδύνατο κάποιος εργαζόμενος να διαμορφώσει στη 15ετία συντάξιμο 
μισθό 1.000 ευρώ. Επομένως, το 12% της ανταποδοτικής θα 
υπολογίζεται σε πολύ μικρότερους συντάξιμους μισθούς και θα οδηγεί
 κυριολεκτικά σε συντάξεις πείνας.
Οι εμπνευστές του νέου αντιλαϊκού συστήματος ισχυρίζονται ότι σε αυτές τις
 περιπτώσεις των εξευτελιστικών ανταποδοτικών συντάξεων θα «σώζει» 
την κατάσταση η προσθήκη της «Εθνικής» σύνταξης των 384,00 ευρώ. 
Ομως, η λεγόμενη «Εθνική σύνταξη» και στα δύο συστήματα (στον 
Ν.3863/2010 και στην πρόταση της συγκυβέρνησης) δινόταν και 
θα δίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Έτσι, σύμφωνα με την πρόταση της συγκυβέρνησης, η «Εθνική 
σύνταξη» θα δίνεται ολόκληρη, μόνο εάν ο δικαιούχος έχει τουλάχιστον 
40 χρόνια παραμονής στη χώρα μας και έχει συμπληρώσει το 67ο έτος
 της ηλικίας του. Θα είναι επίσης μειωμένη στην περίπτωση αναπηρίας,
 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, θα μειώνεται 
στην περίπτωση των «πρόωρων» συνταξιοδοτήσεων όπως και στις 
περιπτώσεις δικαιώματος λόγω θανάτου, αλλά και διπλής σύνταξης.
Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αναπηρίας που μπορεί να 
συμβεί οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς 
εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με 
ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνε
ι μόνο το 50% της «Εθνικής», ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 
67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «Εθνικής» σύνταξης! 
Σε τέτοιες οδυνηρές καταστάσεις θα βρεθούν οι ασφαλισμένοι με δεδομένο
 ότι το νέο σύστημα δεν προβλέπει ούτε κατώτερα όρια συντάξεων.
 
Επανυπολογισμός των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων.
 Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα εφαρμοστεί και στις
 ήδη αποδιδόμενες συντάξεις, οι οποίες θα επανυπολογιστούν. Βέβαια, 
όταν μιλάμε για τις σημερινές συντάξεις, δεν εννοούμε αυτές που απέδιδε
 το σύστημα πριν από το 2010, αλλά αυτές που διαμορφώθηκαν μετά τις 
απανωτές περικοπές της τελευταίας πενταετίας. Μιλάμε, δηλαδή,
 για συντάξεις πετσοκομμένες μέχρι και κατά 40% σε σχέση με πριν από 
πέντε χρόνια. Αυτές οι συντάξεις προβλέπεται τώρα να μειωθούν 
κι άλλο, μετά τον επανυπολογισμό τους, με τα νέα κριτήρια που εφαρμόζονται 
πλέον ενιαία για παλιούς και μελλοντικούς συνταξιούχους.
Μπροστά σ' αυτήν την πραγματικότητα, η συγκυβέρνηση προσπαθεί 
να ελιχθεί, για να μετριάσει τις αντιδράσεις. Γι' αυτό μεταθέτει στο 2018 και 
συγκεκριμένα μετά τον Ιούλιο, οπότε λήγει το τρέχον «πρόγραμμα
 δημοσιονομικής προσαρμογής», την ονομαστική μείωση των συντάξεων 
που παίρνουν οι σημερινοί συνταξιούχοι.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι, αν μετά τον επανυπολογισμό των 
ήδη αποδιδόμενων συντάξεων προκύψει μείωση κάτω ακόμα και από τα
 σημερινά άθλια επίπεδα, η σύνταξη θα συνεχίσει να αποδίδεται στο 
σημερινό της ύψος, το οποίο να σημειωθεί ότι είναι μειωμένο κατά 40% 
σε σχέση με το 2009. Η κυβέρνηση ονομάζει αυτό το τρικ «προσωπική 
διαφορά», η οποία όμως παύει σταδιακά να υπάρχει μετά τον Ιούλιο 
του 2018, οπότε οι μειώσεις που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό 
θα ενσωματωθούν κανονικά στις ήδη αποδι-δόμενες συντάξεις.
Υποτίθεται ότι, μετά τον Ιούλιο του 2018, θ' αρχίσει να καταβάλλεται η 
προσωπική διαφορά και ο εναρμονισμός με τις νέες συντάξεις θα 
πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσω των αυξήσεων που θα λαμβάνουν οι 
τελευταίες μετά τη λήξη του μεσοπρόθεσμου, κατά τα πρότυπα του νέου
 μισθολογίου.
Παράδειγμα: Εάν ένας παλιός συνταξιούχος παίρνει σήμερα 800,00 ευρώ
 σύνταξη και με τον επανυπολογισμό προκύπτει σύνταξη 700,00 ευρώ,
 θα συνεχίσει να παίρνει τα 800,00 ευρώ μέχρι και το 2018. Από εκεί και
 πέρα, η σύνταξη θα προσαρμόζεται σταδιακά στα 700,00 ευρώ.
Επίσης, αν οι νέες συντάξεις που θα δοθούν την τριετία 2016-2018 είναι

 μικρότερες από αυτές που δίνει το ισχύον σύστημα σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 20%, η συγκυβέρνηση «κάνει σκόντο» και βάσει του 
σχεδίου της δεσμεύεται να καταβάλλει μέρος αυτής της διαφοράς ως
 «προσωπική διαφορά» μέχρι και το 2018. Με αυτόν τον τρόπο 
πάει να «μαλακώσει» τις μεγάλες μειώσεις που συνεπάγεται για τους 
νέους συνταξι¬ούχους το νέο σύστημα. Μετά τον Ιούλιο του 2018, 
η σύνταξη θα δίνεται στα επίπεδα που προβλέπει ο νέος δυσμενέστερος
 υπολογισμός.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας ασφαλισμένος θα βγει στη σύνταξη
 μέσα στο 2016. Αν με το παλιό σύστημα δικαιούνταν σύνταξη 1.000 
ευρώ και με το νέο 800,00 ευρώ (μείωση 20%), τότε μέχρι και το 2018 θα
 παίρνει 900,00 ευρώ (το μισό της διαφοράς του 20%). Από εκεί και πέρα,
 η σύνταξή του θα προσαρμοστεί στα 800,00 ευρώ. Ανάλογα «τρικ», 
με μικρότερη όμως «προσωπική διαφορά» (1/3 και 1/4 αντίστοιχα), 
προβλέπονται για όσους βγουν στη σύνταξη το 2017 και το 2018.
Σε κάθε περίπτωση, με το σχέδιό της, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. 
μονιμοποιεί, αλλά και νομιμοποιεί όλες τις μέχρι τώρα αυθαίρετες 
περικοπές που είχαν επιβάλλει οι κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ. και ταυτόχρονα
 «χτίζει» έναν νέο μηχανισμό για την παραπέρα μείωση όλων των συντάξεων.
 
Επικουρικές: Αύξηση εισφορών για αμφίβολες συντάξεις.
 Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης επιβάλλεται αύξηση των εισφορών 
στον κλάδο της Επικουρικής Σύνταξης κατά 1.5    μονάδα. Έτσι, από 1-1-2016
 και μέχρι την 31-12-2018, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) όλων των μισθωτών ασφαλισμένων, 
καθορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 4% για 
τον εργοδότη, από 3% και 3% σήμερα. Παραμερίζεται η αρχική κυβερνητική
 πρόταση για αύξηση εισφορών και στις κύριες συντάξεις.
Θυμίζουμε ότι για την εργοδοσία, οι εισφορές μειώθηκαν τα τελευταία 
χρόνια κατά 3,9 ολόκληρες μονάδες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετά το 
πέρας της τριετίας, η μηνιαία εισφορά επανέρχεται στο σημερινό ύψος της, 
αλλά έως τότε...
Και ενώ επιβάλλεται αύξηση στην εισφορά για την Επικουρική Σύνταξη,
 το σχέδιο της συγκυβέρνησης διατηρεί όλες τις αντιλαϊκές διατάξεις 
προηγούμενων Νόμων, όπως η διαμόρφωση του ύψους της 
σύνταξης με βάση τα δημογραφικά δεδομένα (και προσδόκιμο επιβίωσης).
 Με άλλα λόγια, ετησίως θα προϋπολογίζεται ένα συγκεκριμένο 
ποσό για επικουρικές συντάξεις (το ύψος του θα εξαρτάται από τις αντοχές
 της καπιταλιστικής οικονομίας) που θα μοιράζεται στους δικαιούχους.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δικαιούχων, τόσο μικρότερη 
Επικουρική Σύνταξη θα αναλογεί στον καθένα. Το ποσοστό αναπλήρωσης
 καθορίζεται σε 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή, για να 
πιάσει κάποιος το προηγούμενο ποσοστό αναπλήρωσης που ήταν 
20%, θα πρέπει να δουλεύει 44.5    χρόνια! Επίσης, το 20% υπολογιζόταν
 επί του τελευταίου συντάξιμου μισθού, αν δούλευε στο Δημόσιο, ή επί 
του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών της καλύτερης πενταετίας
 των τελευταίων 10 χρόνων στον Ιδιωτικό Τομέα. Τώρα θα υπολογίζεται
 επί του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου.
 
Σφαγή σε ΕΚΑΣ - Εφάπαξ — Μ.Τ.Π.Υ. — Παροχές Ταμείων.
 Μαζί με τον επανυπολογισμό των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων, η 
συγκυβέρνηση προχωρά και στη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. 
Μετά το 2019 δεν θα καταβάλλεται σε κανέναν συνταξιούχο
 και συνολικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι χά-νουν περίπου 1 δισ. ευρώ σε 
ετήσια βάση.
Για τις εφάπαξ παροχές καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος, σύμφωνα
 με τον οποίο οι μειώσεις θα κυμανθούν από 10% έως 15%, ενώ για τα 
μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αυτές θα υπερβούν
 το 30%.

* Οι πληροφορίες προέρχονται από  ενημερωτική ανακοίνωση της εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κατακόρυφη αύξηση 160,4% των Ελλήνων, στα όρια της φτώχιας


http://www.healthview.gr/

Κατακόρυφη αύξηση κατά 160,4% παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, στη χώρα μας! Σε απόλυτους αριθμούς, 3.885.000 άνθρωποι στην Ελλάδα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή στερούνται υλικών αγαθών ή ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. Ποσοστό 39,5%  του πληθυσμού δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς ενώ κάνει «εκπτώσεις» ακόμη και στη διατροφή! 
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα και αναθεωρημένη έκθεση -με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016- της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Στην έκθεση περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία,  εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Σύμφωνα με την έκθεση: 
 • Ποσοστό 42,7% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας με το εισόδημά του να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας. Στην έναρξη της οικονομικής κρίσης, το 2009 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 16,4% οπότε και άρχισε να αυξάνεται σταδιακά.
 • Το ποσοστό των ατόμων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά ή ακόμη και στερούνται λόγω οικονομικής αδυναμίας βασικά αγαθά (φαγητό, θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών κ.α.) ανέρχεται στο 39,5% του πληθυσμού έναντι 23% το 2009. 
Δημογραφικά στοιχεία 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2014 καταγράφηκαν 92.148 γεννήσεις όταν στην έναρξη της κρίσης το 2009 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 117.933. την ίδια στιγμή, μικρή αύξηση παρουσιάζει η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, με τις ελληνίδες να αποκτούν το πρώτο πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 31 ετών, ενώ ο δείκτης ολικής γονιμότητας (ο μέσος όρος παιδιών που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της) στο 1,3. 
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός του γεροντικού πληθυσμού στην Ελλάδα, με τον δείκτη γήρανσης το 2014 να ανήλθε στο 141,8 (η αναλογία του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον ηλικιακά νεότερο: έως 14 ετών).Αύξηση παρουσιάζει και ο δείκτης θνησιμότητας στο 10,4 (οι θάνατοι ανά πληθυσμό 1.000 κατοίκων). 
Υγεία 
Μειώνεται χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός της χώρας με «πολύ καλή» κατάσταση υγείας ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας. Ενδεικτικά το 2014, «πολύ καλή» υγεία είχε ποσοστό 44,8% έναντι 51,3% το 2009, «καλή» το 28,8% έναντι 24,2% το 2009, «κακή» και «πολύ κακή» 10,7% έναντι 9,7%. 
Την ίδια περίοδο, χρόνια προβλήματα υγείας παρουσιάζει ποσοστό 23,9% του πληθυσμού έναντι 22% το 2009. Μάλιστα ποσοστό 23,9% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «πολύ μεγάλο» ή «μεγάλο» περιορισμό των συνήθων δραστηριοτήτων λόγω υγείας έναντι 18,7% το 2009. 
Ανησυχητικό είναι και το στοιχείο της έκθεσης αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων με ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες για διάφορους λόγους (οικονομική δυνατότητα, λίστες αναμονής, μεγάλη απόσταση κλπ). Ειδικότερα, το 2014 ποσοστό 12,7% του πληθυσμού της χώρας έμεινε χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έναντι ποσοστού 4,1% το 2009.