Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Αυτό είναι το μοντέλο της Μέρκελ για την υγεία !


Αυτό είναι το επικίνδυνο μοντέλο της Μέρκελ για την υγείαΠεριττές εγχειρήσεις, ιατρικά λάθη, νοσοκομεία στο «κόκκινο» και ολόκληρες περιοχές χωρίς βασικές παροχές υγείας.

Για να δει κανείς ποιο μέλλον επιφυλάσσει το Βερολίνο και η ελληνική κυβέρνηση στους Έλληνες πολίτες, αρκεί μια ματιά στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Γερμανίας.


Εκεί, οι μεταρρυθμίσεις «τρέχουν» ήδη εδώ και πολλά χρόνια και τα αποτελέσματα είναι σκληρά, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς που στελεχώνουν τα γερμανικά νοσοκομεία.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα νοσοκομεία από δημόσια έχουν γίνει ημι-δημόσια ή η χορήγηση φθηνών γενόσημων στους ασθενείς είναι «κανόνας», στο όνομα πάντα της μείωσης των δαπανών, η λειτουργία πολλών νοσοκομείων απειλείται.

«Η οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων χειροτερεύει συνεχώς», δηλώνει ο Μπόρις Αουγκούρτσκι, του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στην Deutsche Welle. Κατά την εκτίμησή του μάλιστα, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, μία στις δύο κλινικές στη Γερμανία θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη χρεοκοπία.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, πολλά νοσοκομεία στη Γερμανία έχουν βάλει λουκέτο καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ. ΤΣΑΓΔΗ: ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ & Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 - 4 - 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ10β/Γ.Π.οικ. 2229/33431
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θέμα: «Διορισμός κοινής Διοικήτριας των διασυνδεόμενων Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
΄΄ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ΄΄ & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-4-05/Α΄): «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις 
διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-07): «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. 
Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005): «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-07): «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-2012): 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: 
΄΄Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας΄΄ και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 26252/14-3-2013 «Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και 
Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» του Υπουργείου 
Υγείας.
7. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 73358/5-8-2013 «Συμπληρωματική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και 
Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ» του Υπουργείου 
Υγείας.
8. Το από 24-10-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
9. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 29039/2-4-2014 (ΦΕΚ 201/10-4-2014, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία μετατέθηκε ο 
κ. ΚΑΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου από τη θέση του κοινού Διοικητή των 
διασυνδεόμενων Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» & 
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ στη θέση του Διοικητή του Γ.Ν. ΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».
10.Το άρθρο 69 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011).
11. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 100/ 7-4-14 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορίζουμε την κ. ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΚ 719314, πτυχιούχο 
της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ως 
κοινή Διοικήτρια των διασυνδεόμενων Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του 
Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη 
οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο
, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/12.

Περίληψη της παρούσας Απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Μαύρες τρύπες, πάρτυ ιδιωτών και λουκέτα σε υπηρεσίες των Νοσοκομείων δείχνουν τα στοιχεία του ΕΣΥΝΕΤ


του Aristerix, ygeionomikoi.gr
Δημοσιεύτηκαν στο ΕΣΥΝΕΤ τα οικονομικά στοιχεία των Νοσοκομείων στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την αφορά φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων καθώς και για υπηρεσίες (ιδιωτικά συνεργεία) για το 2013.
Αντίστοιχα στο ΕΣΥΝΕΤ μπορεί κάποιος να δει τα οικονομικά στοιχεία του 2012 με τα αντίστοιχα στοιχεία.
Από μια πρώτη προσέγγιση των στοιχείων προκύπτει αβίαστα ότι παρά το γεγονός ότι τα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υλικά, φάρμακα και υγειονομικό υλικό φαίνεται ότι δεν διατίθενται οι ανάλογες πιστώσεις που θεωρητικά μόνο έχουν εγγραφεί. Είναι προφανές ότι η έγκριση των πιστώσεων γίνεται μόνο για το θεαθήναι ενώ στην πραγματικότητα  τα χρήματα που διατίθενται είναι κατά πολύ λίγότερα.
Το δεύτερο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το ύψος των δαπανών για ιδιωτικά συνεργεία που παρά το γεγονός ότι οι κατώτεροι μισθοί και οι συλλογικές συμβάσεις έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 25%  η μείωση που προκύπτει είναι απειροελάχιστη γύρω στο 5-8%. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι εταιρίες αυτές συνεχίζουν να κερδοσκοπούν ενώ ταυτόχρονα συνεχώς και νέες υπηρεσίες διατίθενται σε ιδιώτες.
Το τρίτο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η εκτίναξη των πληρωμών για επισφαλή εργασία (επικουρικοί) ειδικά στην 2η και 3η ΥΠΕ. Το συνολικό ποσό ξεπερνά το 5% της συνολικής μισθοδοσίες ενώ στις συγκεκριμένες ΥΠΕ προφανώς φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη.
Ένα  στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων για το 2013 που από τα 1.952 εκατ € έχουν εξοφληθεί μόνο μόλις τα 1.097 εκατ € με αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία να έχουν ένα οικονομικό άνοιγμα 850 εκατ € και με βάση την καθυστέρηση των 60 ημερών τουλάχιστον 500 εκατ €.
Τέλος δεν μπορεί κάποιος να μην σχολιάσει το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει πλέον αφοσιωθεί στο έργο του, δηλαδή την στήριξη του ιδιωτικού τομέα αφού έχει καταβάλλει για νοσήλια στα Δημόσια Νοσοκομεία για το 2013 μόλις 35 εκατ € περίπου.
Αν μάλιστα όλα αυτά συνδυαστούν με την μείωση των πιστώσεων στα Νοσοκομεία με τους προϋπολογισμούς του 2014 είναι πλέον βέβαιο ότι τα Νοσοκομεία οδηγούνται στη διάλυση και σε αρκετές υπηρεσίες θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο ενώ αρκετά από αυτά με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις θα οδηγηθούν στο κλείσιμο.
Συμπερασματικά πρέπει να γίνει καθαρό η συνέχιση αυτής της πολιτικής είναι καταστροφική και η ανατροπή της με οργανωμένη αντίσταση και αγώνα καθίσταται σήμερα μονόδρομος.
Δείτε τα οικονομικά στοιχεία του 2013 και εδώ του 2012

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Ατομικός μισθός, ενοικίαση εργαζομένων και διαρκείς απολύσεις στο Δημόσιοygeionomikoi.gr
Το δημοσίευμα της Εφημερίδας ΑΥΓΗ σχετικά με τις σαρωτικές αλλαγές που έρχονται στους μισθού και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα που οδηγούν ουσιαστικά τις συντάξεις και τις μετατρέπουν σε επιδόματα επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι δεν έχει τέλος η αντεργατική επίθεση.
Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα εφιαλτικό τοπίο και θα οδηγήσουν το σύνολο της κοινωνίας σε γενικευμένη εξαθλίωση.
Δείτε πως παρουσιάζει η ΑΥΓΗ το θέμα των νέων μέτρων που έρχονται με βάση το συμφωνημένο μνημόνιο ανάμεσα σε συγκυβέρνηση και τρόικα στο θέμα των μισθών και των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Ατομικό μισθό για τους υπαλλήλους, μόνιμο μηχανισμό απολύσεων και μεταβίβαση των υπηρεσιών που κλείνουν στους ιδιώτες περιλαμβάνει το νέο Μεσοπρόθεσμο, στο οποίο έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και τρόικα. Όπως αποκαλύπτει η "Αυγή", από το 2015 το ενιαίο μισθολόγιο ουσιαστικά θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον ατομικό μισθό κάθε υπαλλήλου, ο οποίος υποτίθεται πως θα συνδέεται με την απόδοση, ενώ οι απολύσεις θα είναι επιπλέον των 15.000, που έχουν συμφωνηθεί για το 2014.
Η κυβέρνηση Σαμαρά νομιμοποιεί την επισφαλή εργασία σε δημόσιες λειτουργίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες που θα αναλάβουν υπηρεσίες να προσλαμβάνουν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα με το Μεσοπρόθεσμο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί μέχρι το Eurogroup της 5ης Μαΐου, παγώνουν στα χαμηλά επίπεδα του 2013 οι δαπάνες του κράτους για τους μισθούς, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη, ενώ συνεχίζονται η άδικη φορολογία και οι ιδιωτικοποιήσεις νευραλγικών κλάδων της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι υποδομές.
Με προφορική συνέντευξη η επιλογή των προϊσταμένων
Με προφορική συνέντευξη και χωρίς τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων θα γίνεται η επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο, όπως εξήγησε χθες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μιλώντας στο ρ/δ Real FM, o Κυρ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπέρβαση της διαδικασίας μοριοδότησης που «αθροίζει τυπικά προσόντα, αλλά δεν τα συνδέει με τις προδιαγραφές της θέσης», και διευκρίνισε πως «αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς προφορική συνέντευξη». Επέμεινε μάλιστα ότι "η συνέντευξη, στο πλαίσιο του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, θα γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με πρακτικά των συνεντεύξεων, με καταγραφή της συνέντευξης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης στη διαδικασία".

Απίστευτο: Εξιτήρια από ...ράντζο στο Αττικόν! Εικόνες σοκ στην εφημερία (Φωτο)


Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να υποστηρίζει ότι τα ράντζα έχουν μειωθεί στο ΕΣΥ και ειδικά στο Νοσοκομείο Αττικόν όπου οι εργαζόμενοι είναι σε κινητοποιήσεις, τα πάντα βαίνουν καλώς, η αλήθεια όμως απέχει πολύ...
Μεγάλη Τρίτη ημέρα εφημερίας στο Αττικόν. Στο νοσοκομείο που θεωρείται η ναυαρχίδα του ΕΣΥ, επικρατεί το χάος. Συνωστισμός στα επείγοντα, ράντζα σχεδόν σε όλες τις κλινικές, ασθενείς να περιμένουν με τις ώρες στα φορεία και οι συγγενείς σε απόγνωση....
Εικόνες που για τους ασθενείς είναι πια οικείες αλλά για τον αρμόδιο υπουργό Υγείας απλά δεν ...υπάρχουν...

Αναμονή 5 ώρες και βάλε...

Η έννοια του επείγοντος στο Νοσοκομείο Αττικόν έχει καταστρατηγηθεί προ πολλού. Οι ασθενείς βιώνουν τα πάθη του Ιησού Χριστού μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς για να εξετασθούν από κάποιον γιατρό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πρέπει να περιμένουν 4 και 5 ώρες.

Όσοι έχουν σοβαρό πρόβλημα τοποθετούνται βιαστικά από τους λιγοστούς εργαζόμενους πάνω σε φορεία μέχρι να έρθει η σειρά τους.

Και πόσοι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν όταν σε ώρες εφημερίας υπάρχουν μόλις 2 τραυματιοφορείς για ένα νοσοκομείο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη καταγραφή για το πόσα χιλιόμετρα διανύουν οι τραυματιοφορείς σε μια εφημερία, βρέθηκε ότι ο καθένας ξεπερνά τα 15 χλμ ανά 8ωρο. 

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Σισμανόγλειο: και οι τοπικές κοινωνίες στο πλευρό των εργαζομένων (ΟnMed.gr)
Και οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται πλέον στο πλάι των γιατρών και των νοσηλευτών των νοσοκομείων και εξαγριώνονται με τις μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης, που έχουν δημιουργήσει τραγική  υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, σηματοδοτώντας παράλληλα μαζικές απολύσεις του ιατρικού προσωπικού. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου, με αφορμή την εκρηκτική κατάσταση στο Σισμανόγλειο, ένα νοσοκομείο κορυφή που εξυπηρετεί όλον τον βορειοανατολικό άξονα, το οποίο βρίσκεται και αυτό στην δίνη της διαθεσιμότητας, μετά την απομάκρυνση την περασμένη εβδομάδα, 61 γιατρών του, καταθέτει τον προβληματισμό του  για την επόμενη ημέρα της δημόσιας υγείας. Επιπλέον οι εργαζόμενοι του Δήμου, εκφράζουν την μεγάλη τους ανησυχία για το γεγονός ότι σταδιακά όλες οι δημόσιες δομές εκχωρούνται σε ιδιώτες. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου, εκφράζει τον φόβο για το γεγονός ότι το νοσοκομείο απογυμνώνεται συνεχώς από προσωπικό και αναπόφευκτα οδηγείται σε παράλυση και κλείσιμο μονάδων.

Να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος, πάνω από ένα χρόνο τώρα, συνεργάζεται με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Σισμανόγλειου», αφενός με την δημιουργία της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου και αφετέρου με τη συνεχή  παρουσία και υποστήριξη στους αγώνες τους για την προάσπιση της ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Τη Δευτέρα 14 Απριλίου, η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Στέλλα Λίτινα συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις που κάνουν για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και διάσωση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας. 

«Για μας η λειτουργία του Σισμανόγλειου, αναφέρει ο Σύλλογος, « είναι θέμα ύψιστης σημασίας, γιατί αφορά πρώτα από όλα την υγεία και την περίθαλψη των οικογενειών μας. Αφορά την δημόσια Υγεία και  Περίθαλψη. Είναι σίγουρο ότι χωρίς γιατρούς πολλά νοσηλευτικά τμήματα του θα αποδυναμωθούν ή θα κλείσουν, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών και των κατοίκων της Βορειοανατολικής Αττικής, αφού πλέον δεν θα υπάρχουν Νοσοκομεία υποδοχής (ήδη έκλεισε το Παπαδημητρίου, ενώ το Αμ. Φλέμιγκ συρρικνώθηκε σημαντικά καταργώντας 440 κρεβάτια). Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα οδηγοί του νοσοκομείου, οι οποίοι καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες (μεταφορά ασθενών κλπ). Οι υπόνοιες ότι επίκειται άμεση εκχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες όχι τυχαία μάλλον, το τελευταίο διάστημα διαφημίζουν εντονότερα αυτού του είδους τις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχα, σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του έχουν δημιουργηθεί και στο Παίδων Πεντέλης, το μοναδικό Νοσοκομείο για παιδιά στις περιοχές μας. Οι νέες μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που προβλέπουν ραγδαία μείωση των δαπανών για την Υγεία και την Περίθαλψη και κλείσιμο νοσοκομείων, ήδη εφαρμόζονται. Μας «βγάζουν» δήθεν στις αγορές και την ίδια ώρα κλείνουν νοσηλευτικές μονάδες. Σχεδιάζουν την σταδιακή κατάργηση των δημόσιων δομών Υγείας και την παραχώρησή τους σε ιδιώτες, όπου όλα θα πληρώνονται».

 Η περίπτωση κλεισίματος του ΕΟΠΥΥ, καταλήγει ο Σύλλογος,  και η παράλληλη ανάπτυξη ιδιωτικών κέντρων, με το κόστος συμμετοχής που συνεχώς αυξάνεται, είναι χαρακτηριστική. «Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους του «Σισμανόγλειου» και μαζί τους υπερασπιζόμαστε, την πλήρη λειτουργία του, την κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του και την πρόσβαση σε όσους ασθενείς δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Ο Σύλλογος θα λάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το μείζον αυτό θέμα και συντονισμένα θα αντιδράσουμε για να αποτρέψουμε κάθε δυσμενή εξέλιξη. Να σταματήσουμε την αποδυνάμωση και το κλείσιμο των Νοσοκομείων. Η Υγεία είναι δημόσιο αγαθό».

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Νέο μισθολόγιο από το νέο έτος με βάση τη ψευτο- αξιολόγηση των ποσοστώσεων!
Όπως το είχαμε αναφέρει και σε δημοσίευμά  μας στις 10 Απριλίου2014 -ΚΛΙΚΕΔΩ

Γράφαμε για  τη ψετοαξιολόγηση των ποσοστώσεων:
Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θα αξιοποιηθούν τον αμέσως επόμενο χρόνο για την επιβολή  του νέου μισθολογίου που ετοιμάζουν για το Δημόσιο ( όπου φέρνουν στην πράξη τον «ατομικό μισθό» στο Δημόσιο Τομέα). Είναι ξεκάθαρη η  δήλωση του Κ. Μητσοτάκη «Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει». (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης και με συνέντευξή του  στον τηλεοπτικό σταθμό Star (ΚΛΙΚ ΕΔΩ ) και δηλώνει ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, ενώ μετά το Πάσχα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.
Τι θα περιλαμβάνει το νέο μισθολόγιο;
Το νέο μισθολόγιο θα περιλαμβάνει τη χορήγηση πριμ παραγωγικότητας στους δημόσιους υπαλλήλους που διακρίνονται για την “αποδοτικότητά” τους. ( οι βαθμοί  9 και 10 της αξιολόγησης των ποσοστώσεων).
Προσέξτε όμως : Όπως είπε  ο Μητσοτάκης, τα χρήματα που θα βρεθούν για το πριμ παραγωγικότητας δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, αλλά θα είναι ένα μέτρο «δημοσιονομικά ουδέτερο». ( εδώ πρέπει να αρχίσετε να ψυλλιάζεστε… διότι αφού δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό  , από κάποιους πρέπει να αφαιρεθούν… )
Και πράγματι!!! Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατέστησε σαφές ότι θα υπάρξουν μισθολογικές ανακατατάξεις, χωρίς να προσδιορίσει ποιες ομάδες υπαλλήλων θα υποστούν νέες περικοπές μισθού, με αφορμή και τον νέο τρόπο αξιολόγησης.

Να σας τις πούμε λοιπόν εμείς τις ομάδες των υπαλλήλων  από τις οποίες θα αφαιρεθούν τα χρήματα.

Θα είναι:
  • το 15 %  των υπαλλήλων  που θα βαθμολογείται με βαθμούς από 1- 6 , άρα θα   αξιολογείται ως… ανεπαρκές 
  • και  η ομάδα εκείνη  των εργαζομένων που θα προσλαμβάνουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου με την αναλογία προσλήψεις/αποχωρήσεις στο 1:10 και η οποία θα ανήκει στην κατηγορία του «ωφελούμενου» ή του ενοικιαζόμενου με μισθούς πραγματικά πείνας και χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 
"Χαρείτε" τον  υπουργό ΕΔΩ
 
Λέει ψέματα ο Μητσοτάκης για  το ότι δήθεν η  ψευτο-αξιολόγηση δεν θα συνδεθεί με   διαθεσιμότητες και απολύσεις.
Στην πραγματικότητα αυτό θα ισχύσει  μόνο για φέτος και για τις αξιολογήσεις του 2013.
Από το 2014 όμως και μετά…  
Γι αυτό κι ο Μητσοτάκης έβαλε ειδική διάταξη στο νόμο ΜΟΝΟ για τις αξιολογήσεις  του 2013  ( άρθρο 32-Μεταβατικές διατάξεις-παραγραφος 5 ) -ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
«5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)».

Τι  κάνουμε ;
Μπλοκάρουμε στην πράξη ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ   την Ψευτο-αξιολόγηση.
Δεν συμπληρώνουμε τα φύλλα της ψευτο-αξιολόγησης!
Τα παραδίδουμε   στα σωματεία  και στις ομοσπονδίες για να τα πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  «πακέτο» στον  Μητσοτάκη!Μόνο με απόφαση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών οι μετακινήσεις εργαζομένων από Κέντρα Υγείας σε Νοσοκομεία
Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Υγείας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου  4238/2014.

Με βάση την εγκύκλιο το προσωπικό που έχει οργανική θέση σε Κέντρο Υγείας και υπηρετεί εκτός της οργανικής του και η ισχύς της απόφασης μετακίνησης έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει χωρίς άλλη  διαδικασία στην οργανική του θέση. 
Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, μόλις λήξει η  σχετική απόφαση μετακίνησης.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:
7. Προσωπικό Μονάδων Υγείας:
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε πράξη Διοικητών Νοσοκομείων ή Υγειονομικών Περιφερειών, σε θέσεις εκτός της οργανικής του και η ισχύς της ανωτέρω έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει, άνευ ετέρου, στην οργανική του θέση. Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει το προσωπικό, άμα τη λήξει της σχετικής αποφάσεως. Εφεξής αντίστοιχες πράξεις θα εκδίδονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους Διοικητές των οικείων Υ.Πε., οι οποίοι θα προβαίνουν στην μετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες της κάθε περιοχής, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Χωρίς οδηγούς τα νοσοκομεία! Πως μεταφέρονται τρόφιμα και υλικά μετά τη διαθεσιμότητα


Η διαθεσιμότητα των οδηγών των νοσοκομείων ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες και μαζί της και τα προβλήματα στο ΕΣΥ. 
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
iatropedia.gr

 
 Οριστική λύση για το διάστημα που οι εργαζόμενοι είναι στον πάγο αλλά και στη συνέχεια που θα μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ, δεν έχει δοθεί. Γι αυτό και σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία τρίβουν τα …μάτια τους για τις «πατέντες» που εφευρίσκονται για να καλυφθούν οι ανάγκες δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί τίποτε για την επόμενη ημέρα. 
 
Είναι ενδεικτικό ότι στα περισσότερα νοσοκομεία επιστρατεύτηκαν όπως όπως υπάλληλοι ακόμη και άλλων ειδικοτήτων για να κάνουν τις μεταφορές σε υγειονομικό υλικό, αίμα, τρόφιμα κ.α.
 
Βέβαια δε λείπουν και οι …εισβολές των ιδιωτών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνδικαλιστές θεωρούν ότι στο τέλος η υπηρεσία των μεταφορών θα ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αποτελούσε σχέδιο από την αρχή. 
 
Ήδη μάλιστα η Α Υγειονομική Περιφέρεια έκανε το ..θαύμα της και ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τις μεταφορές βιολογικών υλικών, τροφίμων και ρουχισμού του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας του Ευαγγελισμού.
Παρότι το σωματείο των εργαζομένων ζήτησε να δει τη σύμβαση, αναμένει ακόμη στο …ακουστικό. 
 
Όσο για τις μικρές μεταφορές που γίνονται στο νοσηλευτικό ίδρυμα αυτές τις κάνουν θέλοντας και μη  ορισμένοι υπάλληλοι μετά από σχετική εντολή που δόθηκε από το υπουργείο Υγείας και την υγειονομική περιφέρεια. 
 
Πάντως οι εργαζόμενοι φοβούνται πως μέσα από τη διαδικασία αυτή θα βρεθούν μπροστά σε νέο κύμα απολύσεων καθώς θεωρούν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες σύντομα θα αντικαταστήσουν ολόκληρα τμήματα του ΕΣΥ. 
 
Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι με βάση και παραδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη μετά από σχετικό ρεπορτάζ του iatropedia.gr, εντός των ημερών θα συγχωνευθούν μαγειρεία νοσοκομείων και όπου κριθεί αναγκαίο η σίτιση θα δοθεί σε ιδιώτες. 
 
Πρόκειται μόνο για ένα από τα πολλά τμήματα που σχεδιάζεται να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα καθώς όπως φαίνεται ακολουθούν και άλλα όπως αυτό των πλυντηρίων κ.λ.π. 

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Φαγητό με…delivery στους ασθενείς του ΕΣΥ! Έρχονται λουκέτα σε μαγειρεία νοσοκομείων


Λουκέτα  ακόμη και στα μαγειρεία των νοσοκομείων ετοιμάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να εξοικονομηθούν κονδύλια. To… delivery για να μπορούν να σιτίζονται οι ασθενείς θα αναλάβουν τα κοντινά νοσοκομεία
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
iatropedia.gr
 
Πολυτέλεια θεωρείται πλέον όπως φαίνεται ακόμη και η παρασκευή φαγητού για τα δημόσια νοσοκομεία και τους ασθενείς καθώς ετοιμάζονται λουκέτα και συγχωνεύσεις σε μαγειρεία. Και όπως όλα δείχνουν ο τελικός στόχος είναι να δοθούν και τα εναπομείναντα μαγειρεία σε ιδιώτες (σε πολλά νοσοκομεία ήδη έχουν αναλάβει τη σίτιση ιδιώτες) καθώς η Α Υγειονομική Περιφέρεια με το επιχείρημα ότι κοστίζουν ακριβά σκοπεύει να κλείσει ορισμένα από αυτά και μάλιστα σε μεγάλα νοσοκομεία. 
 
Ειδικότερα υπουργείο Υγείας και Α Υγειονομική περιφέρεια σχεδιάζουν τη συγχώνευση μαγειρείων με το πρόσχημα ότι είναι υποστελεχωμένα ή ότι δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. 
 
Σύμφωνα με έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα η Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών, βασική αφορμή προτάσσεται η έλλειψη πιστοποίησης (HACCP) και τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετά μαγειρεία Νοσοκομείων. Έτσι το επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει λουκέτο σε κάποια μαγειρεία και τα νοσοκομεία θα εξυπηρετούν τους ασθενείς τους με ..δανεικά φαγητά καθώς τα γεύματα θα μεταφέρονται από κοντινά νοσηλευτικά ιδρύματα ενώ σχεδιάζεται ακόμη και να καταβάλει το ένα νοσοκομείο χρήματα στο άλλο. 
Μάλιστα για το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί και ειδική επιτροπή η οποία θα εκπονήσει όλο το σχέδιο και θα το υλοποιήσει. 
 
Ένα από τα έγγραφα με τις προτάσεις της Επιτροπής για τα μαγειρεία Νοσοκομείων
 
Και βέβαια για την προώθηση των συγχωνεύσεων προτάσσεται το ζήτημα των …ακριβών γευμάτων που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας στο ΕΣΥ. 
Οι σχετικές πληροφορίες έχουν φθάσει ήδη στους εργαζόμενους του ΕΣΥ οι οποίοι φοβούνται νέες αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις δεδομένου ότι αναμένουν ιδιωτικοποίηση και των …γευμάτων των ασθενών. 
 
Με βάση τους σχεδιασμούς αλλά και τα έγγραφα που δημοσιοποίησε η Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών ο Ερυθρός Σταυρός θα τροφοδοτεί με φαγητό το Ελπίς, το Ιπποκράτειο το Ανδρέας Συγγρός και το Σισμανόγλειο το Παίδων Βόρειας Αττικής. Επίσης στην περίπτωση που λειτουργήσει το μαγειρείο του Ογκολογικού Νοσοκομείου της Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» ετοιμάζεται να εξυπηρετεί εκείνο τα νοσοκομεία της Βόρειας Αθήνας όπως το Σισμανόγλειο, το ΚΑΤ κλπ. Και το νοσοκομείο Αλεξάνδρα προτείνεται να τροφοδοτεί με γεύματα τα κοντινά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. 
 
 Να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός είχαν καταγγείλει πάρτι ιδιωτικών εταιρειών με τα γεύματα του νοσοκομείου. Όπως σημείωναν ιδιωτικές εταιρείες αλωνίζουν στο ΕΣΥ αναλαμβάνοντας υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι υπάλληλοι των νοσοκομείων. 
 
Ο Σύλλογος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Α.Συγγρός είχε καταγγείλει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση όπου το νοσηλευτικό ίδρυμα έδινε «υπερδιπλάσιο ποσό, 130.000 ευρώ ετησίως για 4 τραπεζοκόμες», τη στιγμή που θα μπορούσε με λιγότερα από τα μισά χρήματα, να είχε προσλάβει το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό. 
 

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/14 ΚΑΙ ΩΡΑ 11ΠΜ ΑΝΑΧΩΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ 1Η ΥΠΕ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 11 πμ αναχωρούμε για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στη 1η ΥΠΕ με πούλμαν από το Νοσοκομείο.
- Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί προκειμένου να απαιτήσουμε να μη κλείσει καμιά κλινική και κανένα κρεβάτι για τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. 
- Να απαιτήσουμε να στελεχωθούν άμεσα με γιατρούς οι Παθολογικές Κλινικές, το Αιμοδυναμικό, το Γαστρεντερολογικό, ο Ψηφιακός Αγγειογράφος, η Καρδιολογική κλινική, οι Χειρουργικές Κλινικές, κλπ προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η ιατρική περίθαλψη. 
- Να απαιτήσουμε να στελεχωθεί με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων το Σισμανόγλειο και το Αμ. Φλέμινγκ. 
- Να απαιτήσουμε να μην επιβαρυνθεί ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ το Σισμανόγλειο από τις διεκδικήσεις - μέσω αγωγών και κατασχέσεων από τον ιδιοκτήτη, τους ΠΡΏΗΝ εργαζόμενους ή τους προμηθευτές του Παπαδημητρίου, ζητώντας την άμεση ανάληψη των ευθυνών και των απαιτήσεων από την 1η ΥΠΕ  και το Υπουργείο Υγείας.  

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ANAKOINΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ 1Η ΥΠΕ

                                           ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132058442 - ΦΑΞ 2108043182

3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 10ΠΜ – 13ΜΜ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΩΡΑ 10ΠΜ
11.30 ΠΜ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ 1Η ΥΠΕ


ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Πριν ένα χρόνο είδαμε το κλείσιμο του Παπαδημητρίου Νοσοκομείου.
Πριν έξι μήνες είδαμε τη Συρρίκνωση του Αμαλία Φλέμινγκ.
Τώρα έρχεται το οριστικό κλείσιμο του Φλέμινγκ και η σειρά του Σισμανογλείου.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ;

        Στις 7/4/2014 με κυβερνητικό μνημονιακό νόμο απομακρύνθηκαν 61 ιατροί του πρώην Παπαδημητρίου με το καθεστώς της διαθεσιμότητας, απογυμνώνοντας το Σισμανόγλειο νοσοκομείο, ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

   2 ειδικευμένοι ιατροί στο Β΄ Παθολογικό τμήμα για 39 αρρώστους.
4 ειδικευμένοι ιατροί στο Α΄ Παθολογικό τμήμα για 40 αρρώστους. 
Κλείσιμο Αγγειογράφου πλήρης αποδυνάμωση του Αιμοδυναμικού, Γαστρεντερολογικού κλπ.

 Απάντηση Υπουργείου: ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ, ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!!!   
             ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ!!!!

Μπροστά στην ανάλγητη και απροκάλυπτη πολιτική επιλογή της Συγκυβέρνησης - ΕΕ- ΔΝΤ, αποδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ του στους ΙΔΙΩΤΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΠΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-       ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ
-       ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ, ΚΛΠ)  
-       ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-       ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ξεκινούν τέλη Απριλίου την «αξιολόγηση» των ποσοστώσεων, των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και του "ατομικού μισθού"..Με  εγκύκλιό του  ( ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ο υπουργός Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  Κ. Μητσοτάκης  ανάβει ουσιαστικά το πράσινο φως για την  αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση τις νέες διατάξεις με την ποσόστωση στη βαθμολόγηση.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

 
Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1 - 10)
Έως και 25% των υπαλλήλων
7-8 (ή από 7,1 – 8,9)
Έως και 60% των υπαλλήλων
1-6 (ή από 1 - 6,9)
15% των υπαλλήλων


Β) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
% ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
9-10 (ή από 9,1-10)
Έως και 70% των Προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου

  
Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου. Για τον επιμερισμόαυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,

β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Όπως είναι γνωστό  με τις  νέες διατάξεις  εισάγεται πλέον ο θεσμός του ενός αξιολογητή, έναντι δύο που όριζαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, καθώς και ο θεσμός του εισηγητή.
Ειδικότερα, την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. O εισηγητής δεν βαθμολογεί τον αξιολογούμενο, αλλά η εισήγησή του δύναται να λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή, χωρίς ωστόσο η εισήγηση αυτή να δεσμεύει την κρίση του.

Έτσι σε περιπτώσεις  αξιολόγησης υπαλλήλων τοποθετημένων  σε τμήμα , με βάση τις διατάξεις τις εγκυκλίου ο προϊστάμενος τμήματος είναι ο εισηγητήςκαι ο προϊστάμενος Διεύθυνσης  είναι ο αξιολογητής.


Τα χρονικά όρια που καθορίζει η εγκυκλιος για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για το έτος 2013:


Έως 28/4/2014
Έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
Έως 13/5/2014
Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
Έως 28/5/2014
Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως 30/6/2014
Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που ειδικά στην περίπτωση των νοσοκομείων οδηγεί τους προϊσταμένους διεύθυνσης να  αξιολογούν πρακτικά ως ανεπαρκείς ένα 15% των εργαζομένων,  τους οποίους όμως  οι ίδιοι εμπιστεύονται να καλύπτουν τις βάρδιες στα νοσοκομεία, να φροντίζουν ασθενείς σε κλινικές (πολλές φορές πχ μια νοσηλεύτρια  για 30 ασθενείς), να εργαλειοδοτούν σε χειρουργεία, να  φροντίζουν ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να δίνουν μάχες κάθε λεπτό στα Τμήματα Επειγόντων, να διαχειρίζονται  τις προμήθειες και τα οικονομικά των νοσοκομείων κλπ ,κλπ .  

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θα αξιοποιηθούν τον αμέσως επόμενο χρόνο για την επιβολή  του νέου μισθολογίου που ετοιμάζουν για το Δημόσιο ( όπου φέρνουν στην πράξη τον «ατομικό μισθό» στο Δημόσιο Τομέα ) .  Είναι ξεκάθαρη η  δήλωση του Κ. Μητσοτάκη «Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει». (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που -στην περίπτωση των δημοσίων νοσοκομείων - τα αποτελέσματα της εφαρμογής του  συνδυαζόμενα με την επίσης «αξιολόγηση» των  ίδιων  των νοσοκομείων- (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)-  θα αποτελέσουν το εργαλείο για την υποβάθμιση νοσοκομείων, την αλλαγή ρόλου και σκοπού τους, καθώς και για την κατάργηση τμημάτων , κλινικών αλλά ακόμα και ολόκληρων νοσηλευτικών μονάδων.

Πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που, μέσω της "συγκριτικής αξιολόγησης"   που εισάγει,  αποτελεί το εργαλείο για τη δημιουργία ενός μεγάλου και πειθήνιου  κοπαδιού  υπαλλήλων   που σκυφτό και αναζητώντας την προσωπική σωτηρία θα αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα για την εφαρμογή της πιο βάρβαρης πολιτικής που γνώρισε η ανθρωπότητα .  «Άξιος», επομένως, θα θεωρείται ο υπάλληλος που υπηρετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τους αντεργατικούς στόχους.

Πρόκειται για ένα νομοθετικό  έκτρωμα σύμφωνα με το οποίο   δε θα  φθάνει να είσαι «καλός», αλλά επειδή η αξιολόγηση θα είναι "συγκριτική" πρέπει να είσαι  «καλύτερος» από τους άλλους. Άρα πρέπει να ανταγωνίζεσαι τους συναδέλφους σου. Διαίρει και βασίλευε. Δε φθάνει να πιάσεις τους στόχους, αλλά πρέπει να το κάνει το σύνολο των υπαλλήλων της μονάδας που υπηρετείς για να σου επιμερίσουν ανάλογα… τα ποσοστά αριστείας  !  Άρα θα πρέπει να πιέζεις και τους άλλους να υπηρετούν τις χαραγμένες κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές.

Θεωρούμε ότι οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου , ή ίδια η ΑΔΕΔΥ πρέπει να πάρουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες  για να μπλοκαριστεί στην πράξη αυτό το νομοθετικό έκτρωμα.
Όμως  πέρα από τον αν θα δεήσουν να αντιδράσουν οι ηγετικές συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες των ομοσπονδιών και της ΑΔΕΔΥ, το βαρύ  και άμεσο αυτό καθήκον πέφτει και στα πρωτοβάθμια σωματεία του Δημοσίου αλλά και των Νοσοκομείων .